ویزای گردشگری

سالانه بیش از 30 میلیون نفر از کانادا بازدید می کنند .اداره مهاجرت كانادا بازديدكنندگان را كساني میداند كه قصد دارند براي زمان موقت وارد كانادا شوند از قبيل توريستها، كارگران خارجي موقت و دانشجويان بين المللي. تمامي اين بازديد كنندگان ملزم به  تقاضاي ویزای توریستی می باشند  بعلاوه،‌ بازديدكنندگان نبايد داراي سوابق سوء پيشينه بوده و يا در معرض خطرات امنيتي قرار داشته باشند. آنها بايد از سلامت كامل جسماني و از منابع مالي كافي براي تأمین خود در طول اقامتشان در كانادا برخوردار باشند.

دارا بودن رواديد گردشگري معتبر به اين معنا نخواهد بود كه در بدو ورود در فرودگاه و یا یکی از مرزهای زمسنی و یا دریایی کاانادا، مأموران اداره مهاجرت حتماً بايد به فرد اجازه ورود بدهند. تمامي اين افراد بايد مأموران را قانع كنند كه ورود آنها به كانادا ماهيتي موقت دارد.

رواديدهاي گردشگري مي توانند با مجوز يك بار ورود، چند بار ورود و يا اهداف ترانزيتي باشند. در صورت نياز، رواديدهاي گردشگري بايد از اداره مهاجرت كانادا در خارج از اين كشور تقاضا شوند. تقاضاي تمديد مدت اين نوع رواديدها فقط در داخل خاك كانادا امكان پذير هستند. بطور كلي گردشگران (توريستها) به مدت 6 ماه مجوز ورود مي گيرند. كارگران خارجي موقت و دانشجويان بين المللي به مدتهاي متفاوتي پذيرفته مي شوند كه پرونده هر كدام مورد به مورد تحت بررسي قرار مي گيرند.

رواديدي كه چند باره هستند اجازه ورود به كانادا را به دفعات مكرر ميدهند. چنين ورودهايي فقط قبل از اتمام مدت اعتبار رواديد قابل انجام هستند.

اطلاعات و تکمیل مدارک و فرمهای مربوطه برای ایرانیان متقاضی ویزای توریستی

ارسال فرم ارزیابی مهاجرت