متخصصین فنی و حرفه ای

in SKILLS
Hits: 2057

بر اساس اعلام اداره مهاجرت کانادا ، کتگوری که قبلا از سال 2013 باز شده بود و مختص متخصصین فنی و حرفه ای می باشد ، بشرح زیر اعلام گردید.
تعداد 5000 پرونده به این کتگوری اختصاص داده شده است.

نیازمندی ها جهت وارد شدن در این کتگوری شامل موارد زیر می باشد:

۱- داشتن یک پیشنهاد شغلی و یا یک مدرک تحصیلی و یا فنی از کانادا
۲- داشتن اطلاعات زبان در حد معمولی IELTS 5
۳- داشتن حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط
۴- مرتبط بودن شغل ، حرفه و سابقه کار متقاضی بر اساس کد شغلی مربوطه

لیست مشاغل مورد نیاز در این کتگوری ، به شرح زیر می باشد:

7 Trades, transport and equipment operators and related occupations

Major Group 72
Industrial, electrical and construction trades
720 Contractors and supervisors, industrial, electrical and construction trades and related workers
7201 Contractors and supervisors, machining, metal forming, shaping and erecting trades and related occupations
7202 Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations
7203 Contractors and supervisors, pipefitting trades
7204 Contractors and supervisors, carpentry trades
7205 Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers
723 Machining, metal forming, shaping and erecting trades
7231 Machinists and machining and tooling inspectors
7232 Tool and die makers
7233 Sheet metal workers
7234 Boilermakers
7235 Structural metal and platework fabricators and fitters
7236 Ironworkers
7237 Welders and related machine operators
724 Electrical trades and electrical power line and telecommunications workers
7241 Electricians (except industrial and power system)
7242 Industrial electricians
7243 Power system electricians
7244 Electrical power line and cable workers
7245 Telecommunications line and cable workers
7246 Telecommunications installation and repair workers
7247 Cable television service and maintenance technicians
725 Plumbers, pipefitters and gas fitters
7251 Plumbers
7252 Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installers
7253 Gas fitters
727 Carpenters and cabinetmakers
7271 Carpenters
7272 Cabinetmakers
728 Masonry and plastering trades
7281 Bricklayers
7282 Concrete finishers
7283 Tilesetters
7284 Plasterers, drywall installers and finishers and lathers
729 Other construction trades
7291 Roofers and shinglers
7292 Glaziers
7293 Insulators
7294 Painters and decorators (except interior decorators)
7295 Floor covering installers

Major Group 73
Maintenance and equipment operation trades
730 Contractors and supervisors, maintenance trades and heavy equipment and transport operators
7301 Contractors and supervisors, mechanic trades
7302 Contractors and supervisors, heavy equipment operator crews
7303 Supervisors, printing and related occupations
7304 Supervisors, railway transport operations
7305 Supervisors, motor transport and other ground transit operators
731 Machinery and transportation equipment mechanics (except motor vehicle)
7311 Construction millwrights and industrial mechanics
7312 Heavy-duty equipment mechanics
7313 Refrigeration and air conditioning mechanics
7314 Railway carmen/women
7315 Aircraft mechanics and aircraft inspectors
7316 Machine fitters
7318 Elevator constructors and mechanics
732 Automotive service technicians
7321 Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers
7322 Motor vehicle body repairers
733 Other mechanics and related repairers
7331 Oil and solid fuel heating mechanics
7332 Appliance servicers and repairers
7333 Electrical mechanics
7334 Motorcycle, all-terrain vehicle and other related mechanics
7335 Other small engine and small equipment repairers
736 Train crew operating occupations
7361 Railway and yard locomotive engineers
7362 Railway conductors and brakemen/women
737 Crane operators, drillers and blasters
7371 Crane operators
7372 Drillers and blasters - surface mining, quarrying and construction
7373 Water well drillers
738 Printing press operators and other trades and related occupations, n.e.c.
7381 Printing press operators
7384 Other trades and related occupations, n.e.c.

Major Group 74
Other installers, repairers and servicers and material handlers
744 Other installers, repairers and servicers
7441 Residential and commercial installers and servicers
7442 Waterworks and gas maintenance workers
7444 Pest controllers and fumigators
7445 Other repairers and servicers
745 Longshore workers and material handlers
7451 Longshore workers
7452 Material handlers

Major Group 75
Transport and heavy equipment operation and related maintenance occupations
751 Motor vehicle and transit drivers
7511 Transport truck drivers
7512 Bus drivers, subway operators and other transit operators
7513 Taxi and limousine drivers and chauffeurs
7514 Delivery and courier service drivers
752 Heavy equipment operators
7521 Heavy equipment operators (except crane)
7522 Public works maintenance equipment operators and related workers
753 Other transport equipment operators and related maintenance workers
7531 Railway yard and track maintenance workers
7532 Water transport deck and engine room crew
7533 Boat and cable ferry operators and related occupations
7534 Air transport ramp attendants
7535 Other automotive mechanical installers and servicers

Major Group 76
Trades helpers, construction labourers and related occupations
761 Trades helpers and labourers
7611 Construction trades helpers and labourers
7612 Other trades helpers and labourers
762 Public works and other labourers, n.e.c.
7621 Public works and maintenance labourers
7622 Railway and motor transport labourers

8 Natural resources, agriculture and related production occupations

Major Group 82
Supervisors and technical occupations in natural resources, agriculture and related production
821 Supervisors, logging and forestry
8211 Supervisors, logging and forestry
822 Contractors and supervisors, mining, oil and gas
8221 Supervisors, mining and quarrying
8222 Contractors and supervisors, oil and gas drilling and services
823 Underground miners, oil and gas drillers and related occupations
8231 Underground production and development miners
8232 Oil and gas well drillers, servicers, testers and related workers
824 Logging machinery operators
8241 Logging machinery operators
825 Contractors and supervisors, agriculture, horticulture and related operations and services
8252 Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers
8255 Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services
826 Fishing vessel masters and fishermen/women
8261 Fishing masters and officers
8262 Fishermen/women

Major Group 84
Workers in natural resources, agriculture and related production
841 Mine service workers and operators in oil and gas drilling
8411 Underground mine service and support workers
8412 Oil and gas well drilling and related workers and services operators
842 Logging and forestry workers
8421 Chain saw and skidder operators
8422 Silviculture and forestry workers
843 Agriculture and horticulture workers
8431 General farm workers
8432 Nursery and greenhouse workers
844 Other workers in fishing and trapping and hunting occupations
8441 Fishing vessel deckhands
8442 Trappers and hunters

Major Group 86
Harvesting, landscaping and natural resources labourers
861 Harvesting, landscaping and natural resources labourers
8611 Harvesting labourers
8612 Landscaping and grounds maintenance labourers
8613 Aquaculture and marine harvest labourers
8614 Mine labourers
8615 Oil and gas drilling, servicing and related labourers
8616 Logging and forestry labourers

9 Occupations in manufacturing and utilities

Major Group 92
Processing, manufacturing and utilities supervisors and central control operators
921 Supervisors, processing and manufacturing occupations
9211 Supervisors, mineral and metal processing
9212 Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities
9213 Supervisors, food, beverage and associated products processing
9214 Supervisors, plastic and rubber products manufacturing
9215 Supervisors, forest products processing
9217 Supervisors, textile, fabric, fur and leather products processing and manufacturing
922 Supervisors, assembly and fabrication
9221 Supervisors, motor vehicle assembling
9222 Supervisors, electronics manufacturing
9223 Supervisors, electrical products manufacturing
9224 Supervisors, furniture and fixtures manufacturing
9226 Supervisors, other mechanical and metal products manufacturing
9227 Supervisors, other products manufacturing and assembly
923 Central control and process operators in processing and manufacturing
9231 Central control and process operators, mineral and metal processing
9232 Petroleum, gas and chemical process operators
9235 Pulping, papermaking and coating control operators
924 Utilities equipment operators and controllers
9241 Power engineers and power systems operators
9243 Water and waste treatment plant operators

Major Group 94
Processing and manufacturing machine operators and related production workers
941 Machine operators and related workers in mineral and metal products processing and manufacturing
9411 Machine operators, mineral and metal processing
9412 Foundry workers
9413 Glass forming and finishing machine operators and glass cutters
9414 Concrete, clay and stone forming operators
9415 Inspectors and testers, mineral and metal processing
9416 Metalworking and forging machine operators
9417 Machining tool operators
9418 Other metal products machine operators
942 Machine operators and related workers in chemical, plastic and rubber processing
9421 Chemical plant machine operators
9422 Plastics processing machine operators
9423 Rubber processing machine operators and related workers
943 Machine operators and related workers in pulp and paper production and wood processing and manufacturing
9431 Sawmill machine operators
9432 Pulp mill machine operators
9433 Papermaking and finishing machine operators
9434 Other wood processing machine operators
9435 Paper converting machine operators
9436 Lumber graders and other wood processing inspectors and graders
9437 Woodworking machine operators
944 Machine operators and related workers in textile, fabric, fur and leather products processing and manufacturing
9441 Textile fibre and yarn, hide and pelt processing machine operators and workers
9442 Weavers, knitters and other fabric making occupations
9445 Fabric, fur and leather cutters
9446 Industrial sewing machine operators
9447 Inspectors and graders, textile, fabric, fur and leather products manufacturing
946 Machine operators and related workers in food, beverage and associated products processing
9461 Process control and machine operators, food, beverage and associated products processing
9462 Industrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workers
9463 Fish and seafood plant workers
9465 Testers and graders, food, beverage and associated products processing
947 Printing equipment operators and related occupations
9471 Plateless printing equipment operators
9472 Camera, platemaking and other prepress occupations
9473 Binding and finishing machine operators
9474 Photographic and film processors

Major Group 95
Assemblers in manufacturing
952 Mechanical, electrical and electronics assemblers
9521 Aircraft assemblers and aircraft assembly inspectors
9522 Motor vehicle assemblers, inspectors and testers
9523 Electronics assemblers, fabricators, inspectors and testers
9524 Assemblers and inspectors, electrical appliance, apparatus and equipment manufacturing
9525 Assemblers, fabricators and inspectors, industrial electrical motors and transformers
9526 Mechanical assemblers and inspectors
9527 Machine operators and inspectors, electrical apparatus manufacturing
953 Other assembly and related occupations
9531 Boat assemblers and inspectors
9532 Furniture and fixture assemblers and inspectors
9533 Other wood products assemblers and inspectors
9534 Furniture finishers and refinishers
9535 Plastic products assemblers, finishers and inspectors
9536 Industrial painters, coaters and metal finishing process operators
9537 Other products assemblers, finishers and inspectors

Major Group 96
Labourers in processing, manufacturing and utilities
961 Labourers in processing, manufacturing and utilities
9611 Labourers in mineral and metal processing
9612 Labourers in metal fabrication
9613 Labourers in chemical products processing and utilities
9614 Labourers in wood, pulp and paper processing
9615 Labourers in rubber and plastic products manufacturing
9616 Labourers in textile processing
9617 Labourers in food, beverage and associated products processing
9618 Labourers in fish and seafood processing
9619 Other labourers in processing, manufacturing and utilities

ارسال فرم ارزیابی مهاجرت