مراکز دولتی

in VANCOUVER
Hits: 15237

امور بومیان

         

خدمات مزایای کودک و خانواده

         

مشاغل

borginal Affairs

Child and Family Benefits Services

Business

600-1138 Melville St. Vancouver, BC. V6E 4S3

برنامه سراسری مزایا و مزایای کودک

آژانس درآمد کانادا
Canada Revenue Agency

604.775.5100

روابط عمومی

1.800.387.1193

تلفن رایگان

1.800.959.5525

سئولات عمومی

1.800.567.9604

تلفن رایگان

مالیات GST/HST و کنترل اعتبار   

www.cra-arc.gc.ca

604.666.2059

صدور کارت ویژه

1.800.959.1953

تلفن رایگان

صنعت کانادا – دفتر منطقه پاسیفیک

604.775.6400

امور فردی و تشخیص هویت

مزایای عمومی مراقبت از کودک

2000 – 300 W. Georgia St. Vancouver, BC. V6B 6E

400-1166Alberni St.  Vancouver, BC

1.800.387.1193

تلفن رایگان

www.ic.gc.ca

www.aandc-aandc.gc.ca

604.666.5000

سئوالات عمومی

1.886.879.4913

پرداخت مشترکین

کشاورزی

1.800.667.2272

شرکت های کوچک

Agriculture

 www.smallbusinessbc.ca

امور بهداشت سرخپوستان اداره بهداشت کانادا

محصولات و مواد غذایی کشاورزی کانادا

604.666.3331

خدمات / اطلاعات

اداره شمال غربی استان بریتیش کلمبیا

1.800.317.7878

تلفن رایگان

420 – 4321 Still Creek Dr. Burnaby

امور مالی و بانکی

  www.aadnc-aandc.gc.ca

Banking and Finance

604.666.6344

سئولات عمومی

1.800.303.1282

بانک کانادا

604.666.3403

اداره حقوق کارکنان

1.888.418.1461

خط ویژه معلولین

هنر و میراث فرهنگی

420 – 4321 Still Creek Dr. Burnaby

www.bankofcanada.ca

Arts, Culture and Heritage

350 Albert St. Ottawa   

انجمن هنر کانادا

اداره بازرسی مواد غذایی کانادا

604.575.4250

اعتبارات کشاورزی FCC

613.566.4414

سئولات عمومی

406-7337 137th St.Surrey

1.800.387.3232

تلفن رایگان

1.800.263.5588

تلفن رایگان

604.502.5831

301 – 5460 152nd St.  Surrey

4636داخلی         

بانک هنر

604.666.3350

اداره نظارت بر مدیریت آفات

دفتر سرپرستی موسسات مالی کانادا

www.canadacouncil.ca

1.800.267.6315

تلفن رایگان

1.800.385.8647

تلفن رایگان

613.566.4326

کمیسیون یونسکو

613.943.3980

خط ویژه معلولین

613.566.4378

کمیسیون بررسی وام

 ممیزی و رسیدگی به حسابها

www.osfi-bsif.gc.ca

Auditor 

1.866.585.5559

خط ویژه معلولین

604.666.3596

دفتر ممیزان سراسر کانادا

سازمان میراث فرهنگی کانادا

805 – 1550 Alberni St. Vancouver, BC. V6G 1A5

ورشکستگی

Bankruptcy

400 – 300 W. Georgia St. Vancouver, BC. V6B 6C6

اداره سرپرستی ورشکستگی

604.666.0176

سئوالات عمومی

خدمات مرزی

اداره تحقیقات و بررسی ورشکستگی

Border Services

www.pch.gc.ca

سرویس اطلاعات مرزی (BIS)

1.866.941.2863

سئوالات عمومی

1.800.461.9999

سرویس 24 ساعته

604.666.9902

فکس

مهاجرت و شهروندی

1.866.335.3237

خط ویژه معلولین

2000 – 300 W. Georgia St.

Citizenship and Immigration

اداره مهاجرت و شهروندی کانادا

www.cbsa-asfc.gc.ca

www.osb-bsf.ic.gc.ca

1.888.242.2100

تلفن مرکزی

1.888.576.8502

خط ویژه معلولین

محیط زیست

گارد ساحلی

Environmental

Coast Guard

www.cic.gc.ca

گارد ساحلی کانادا

604.775.8888

گارد ساحلی کانادا

گزارش آلودگی دریایی و نشت مواد شیمیایی

www.ccg.gcc.gc.ca/pucific

مرکز اطلاعات مصرف کنندگان

1.800.889.8852

تلفن رایگان

وضعیت اضطراری هوا دریا

Consumer Information

آژانس مالی مصرف کنندگان کانادا

www.nfb.ca

آژانس محیط زیست کانادا

1.800.567.5111

مرکز هماهنگی امداد 

1.866.461.3222

تلفن رایگان

Pacific and Yukon Regional Office

ایستگاه های گارد ساحلی منطقه ونکوور

1.866.914.6097

خط ویژه معلولین

410-701 W. Georgia St. Vancouver, BC. V7Y 1C6

4262 Inglis Dr.

www.fcac-acfc.gc.ca

1.800.267.7710

سئولات عمومی

604.278.7717

Richmond

روابط عمومی و تردد دریایی

توسعه اقتصادی

خدمات دولتی کانادا

604.775.8919

خدمات

Economic Development

Service Canada

توسعه اقتصادی منطقه غرب کانادا

برای یافتن نزدیکترین شعبه به سایت زیر مراجعه نمایید

گزارش نشت و آلودگی مواد شیمیایی

Western Economic Diversification Canada

www.servicecanada.gc.ca

1.800.889.8852

تلفن رایگان

604.666.6256

سئوالات عمومی

1.800.O-Canada خدمات دولتی کانادا

اطلاعات دریایی منطقه ای

1.888.338.9378

تلفن رایگان

1.800.622.6232 تلفن رایگان

604.666.6011

اداره مرکزی

600-333 Seymour St. Vancouver, BC.

1.800.926.9105 خط ویژه معلولین

www.wd-deo.gc.ca

امکانات تأدیبی، نهادها و برنامه ها

Correctional Facilities, Institutions and Program

دادگاه ها

Courts

استخدام

دادگاه تجدید نظر نظامی

اداره عفو مشروط شهر Abbotsford

Employment

Court Martial Appeal Court of Canada

100 – 32544 George Ferguson Way.

کمیسیون خدمات عمومی

700 W. Georgia St. Vancouver, BC.

Abbotsford, BC. V2T 4Y1

Public Service Commission of Canada

604.666.2055

سئوالات عمومی

604.870.2730

سئوالات عمومی

613.992.9562

سئوالات عمومی

1.800.665.3329

تلفن رایگان

604.850.8313

CORCAN

1.800.532.9397

خط ویژه معلولین

604.666.9228

خط ویژه معلولین

PO. Box 2500, 33344 King Rd.

سئوالات عمومی در باره مشاغل دولتی

604.666.8181

فکس

Abbotsford, BC. V2S 4P3

1.800.387.0776

تلفن رایگان

دفتر خدمات اداری

خدمات تأدیبی کانادا – سرپرستی پاسیفیک

1.800.532.9397

خط ویژه معلولین

701 W. Georgia St. PO Box 10065

Correctional Service of Canada

خط ویژه اطلاعات در باره مشاغل دولتی

دادگاه تجدید نظر فدرال

Regional Headquarters Pacific

1.800.645.5605

تلفن رایگان

federal Court of Appeal

100 – 33991 Gladys Ave.

1.800.532.9397

خط ویژه معلولین

701 W. Georgia St.Vancouver, BC.

Abbotsford, BC. V2S 2E8

خط ویژه اطلاعات درباره چگونگی درخواست

604.666.2055

سئوالات عمومی

604.870.2500

سئوالات عمومی

استخدام در اداره جات و سازمانهای دولتی

1.800.565.0541

تلفن رایگان

1.866.806.2275

خدمات قربانبان

1.800.780.4444

تلفن رایگان

604.666.3232

دادگاه فدرال

604.796.1650

Harrison  Mills

1.800.465.7735

خط ویژه معلولین

1.800.663.2096

تلفن رایگان

William Head Institution

613.947.7269

ارتباط با رسانه ها

604.666.9228

خط ویژه معلولین

6000 William Head Rd. PO Box 4000  stn A.

www.jobs-emplois.gc.ca

604.666.8181

فکس

Victoria, BC. V9C 0B5

1.800.206.7218

بیمه کارمندان

1.800.665.3329

خدمات دو زبانه

250.391.7000

سئوالات عمومی

1.800.529.3742

خط ویژه معلولین

دادگاه مالیات بر درآمد کانادا

New Westminster Community Corrections

1.800.531.7555

گزارش بیمه کارمندان

Tax Court of Canada

600 Columbia St.

گزارش و ثبت نام کارمندان توسط کارفرمایان

701 W. Georgia St. Vancouver, BC.

New Westminster V3M 1A5

1.800.367.5693

تلفن رایگان

604.666.7987

سئوالات عمومی

604.666.3731

سئوالات عمومی

1.855.881.9874

خط ویژه معلولین

1.800.927.5499

تلفن رایگان

604.666.8004

عفو مشروط – دفتر ونکوور

604.666.8181

فکس

401 – 877 Expo Blvd.

ماهی و شیلات

604.666.9228

خط ویژه معلولین

Vancouver, BC. V6B 1K9

Fish - Fisheries

شیلات کانادا

فیلم و تلویزیون

گمرک

www.pac.dfo-mpo.gc.ca

Film and Television

Customs

604.666.0583

اطلاعات ماهیگیری

1.800.267.7710

انجمن ملی فیلم کانادا

1.800.461.9999

سرویس 24 ساعته

604.666.0566

مجوز ماهیگیری و تفریحات آبی

www.nfb.ca

1.866.335.3237

خط ویژه معلولین

604.666.2993

فعالیت تجاری ماهی   Halibut

www.osb-bsf.ic.gc.ca

ماهیگیری تجاری برای ماهی های:

صنعت دانه

Salmon, Herring, Shellfish

Grain Industry

بازرسی

و ماهیگیری تفریحی برای ماهی های:

کمیسیون بذر کانادا

Inspections

Shellfish Red

600 - 303 Main Street.

آژانس بازرسی مواد غذایی کانادا

604.666.28288

ونکوور

Winnipeg MB. R3C 3G8

www.inspection.gc.ca

1.866.431.3474

تلفن رایگان

1.800.853.6705

سئوالات عمومی

اداره بازرسی منطقه غربی استان بی سی

نقض قوانین زیست ماهی و حوادث پستانداران دریایی

1.866.317.4289

خط ویژه وعلولین

400 - 4321 Still Creek Dr.

1.800.465.4336

تلفن رایگان

www.grainscanada.gc.ca

Burnaby, BC. V5C 6S7

200-401 Burrard St.

دفتر مرکزی منطقه

کمیسیون بذر کانادا منطقه غربی

604.666.6513

Vancouver, BC. V6C 3S4

300 - 333 Seymour Street.

بازرسی مواد غذایی ویژه حیوانات،

604.666.2716

واحد خدمات کامپیوتری

Vancouver, BC. V6B 5a6

بهداشت گیاهان و محصولات گیاهی

604.666.0384

روابط عمومی

604.666.0362

اطلاعات عمومی

604.666.2891

604.666.0753

مدبریت ماهیگیری

مرکز خدمات Prince Rupert

ایمنی مواد غذایی، تازگی و فرآوری محصولات غذایی

604.666.3152

مدیریت پرورش ماهی

PRG#1 Ridley Island

604.666.6513

604.666.3355

حفاظت و حمایت

Prince Rupert BC. V6J 3W8

حفاظت از مصرف کنندگان

604.666.0630

مدیریت منابع

250.627.3036

سئوالات عمومی

604.666.6513

برچسب سلامت

604.666.9960

و یا

دفتر منطقه ریچموند و ونکوور

604.666.7885

قوانین و سیاست های بومی

بهداشت

604.666.7172

بهداشت حیوانات و گیاهان

604.666.1861

امور مالی و اداری

Health

بازرسی آبزیان

604.666.9764

کارمندان و کارکنان

بهداشت کانادا و آژانس بهداشت عمومی کانادا

کنترل صادرات و واردات

604.666.6098

دفتر مدیریت منطقه

604.666.2083

سئوالات عمومی

Canada Way Business Centre

250.729.8369

بخش خدمات Nanaimo

1.800.267.1245

خط ویژه معلولین

150 - 3001 Wayburne Drive.

604.666.4875

بنادر قایقهای کوپک

www.hc.sc.gc.ca

Burnaby, BC. V5G 4W3

دفتر منطقه Lower Fraser River

604.666.9904

3-100 Annacis Parkway.

بهداشت و ایمنی

امور بندرگاه ها

Annacis Island. Delta V3M 6A2

Health and Safety

270 - 858 Batty Street. Vancouver

604.666.8266

مرکز تخصصی بهداشت و ایمنی کانادا

604.666.3837

ایمنی حیوانات و گیاهان

قوانین و مقررات صید تفریحی ماهی سالمون

1.800.668.4284

تلفن رایگان

دفتر منطقه Surrey

604.666.8266

270 - 17637 1st Ave. Surrey

604.666.2409

دفتر مدیر منطقه

مسکن

ایمنی حیوانات و گیاهان و محصولات گیاهی

604.666.7366

حفاظت و پشتیبانی

Housing

604.541.3364

اطلاعات

604.666.8614

مدیریت منابع

سازمان رهن و مسکن کانادا

1.888.732.6222

تلفن رایگان

250.851.7701

ارزیابی سهام

200 - 1111 W. Georgia Street

سازمان سنجش کانادا مناطق BC و  Yukon

604.824.3300

دفتر ناحیه  Chilliwack

Vancouver, BC. V6E 4S4

3625 Lougheed Hwy.

327-44500 South Sumas Rd.

604.731.5733

سئوالات عمومی

Vancouver, BC. V5M 2A6

Chilliwack, BC. V2R 5M3

1.800.639.3938

تلفن رایگان

1.855.666.3834

تلفن رایگان

604.607.4150

دفتر ناحیه  Langley

1.800.309.3388

خط ویژه معلولین

5550 268th St. Langley. BC. V4W 3X4

www.cmhc.ca

دادگستری

604.814.1055

دفتر ناحیه  Mission

Justice

A1–7266 River Place.

اطلاعات دولت کانادا

دادگستری کانادا منطقه ونکوور

Mission, BC. V4S OA2

Information Government of Canada

900 - 840 Howe Street

604.892.3230

دفتر ناحیه  Squamish

1.800.O-Canada

برنامه ها و خدمات دولتی

604.666.2061

سئوالات عمومی

1120 Hunter PI. Squamish. V0N 3G0

1.800.622.6332

تلفن رایگان

اداره صدور تعقیب و پیگرد قانونی منطقه بی سی

604.664.9250

دفتر ناحیه  Steveston

1.800.926.9105

خط ویژه معلولین

900 - 840 Howe Street

12551 No 1 Rd. Richmond. V7E 1T7

www.canada.gc.ca

تخمگذاری ماهی سالمون Capilano

 604.666.5250

سئوالات عمومی

4500 Capilano Park Rd.

کار

North Vancouver, BC. V7R 4L3

Labour

604.666.1790

روایط عمومی صنعتی کانادا

1.800.575.9696

نظارت بر قوانین و مقررات کار برای صنایع

125 E 10th Ave. Vancouver. V5T 1Z3

1.800.641.4049

تلفن رایگان

604.666.3166

فکس

604.666.0241

سرویس حل اختلاف

500 - 890 W. Pender St.Vancouver

604.666.6102

فکس